Persondatapolitik

Ved godkendelse at tilbud eller ordrer fra Office2go godkender du også Office2go’s persondatapolitik. Vores Persondatapolitik følger EU’s persondataforordring og kan i detaljer følges her forneden.

Databehandleraftale

Gældende databeskyttelseslovgivning (defineret nedenfor) kræver, at der mellem en dataansvarlig (Kunden) og en databehandler (Office2go A/S), der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, indgås en skriftlig aftale, som fastlægger omfanget af og kravene til den pågældende behandling. Dette afsnit 1 (“Databehandleraftalen”) er derfor vedtaget mellem parterne som en del af aftalen. Afhængig af de af Kunden valgte ydelser i Aftalen er Office2gos behandling af personoplysninger afgrænset til de kategorier af registrerede typer personoplysninger og behandlingsaktiviteter, som følger af “Bilag til betingelser”. Gå til “Bilag til betingelser”

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Office2go har ansvaret for at gennemføre fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål samt risici af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Office2go tager bl.a. kategorien af personoplysninger i betragtning ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger. Office2go gennemfører de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Medarbejderforhold

Office2go sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. Office2go sikrer, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde leveringsforpligtelserne over for Kunden i henhold til den indgåede aftale. Office2go sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Kunden, kun behandler disse i overensstemmelse med ovenstående.

Sikkerhedsbrud

Office2go underretter uden unødig forsinkelse Kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for Kunden. Endvidere skal Office2go bistå Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser til at (i) dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, (ii) anmelde eventuelle brud på persondatasikkerheden til de(n) kompetente tilsynsmyndighed(er) og (iii) underrette de registrerede om sådanne brud på persondatasikkerheden, det hele i overensstemmelse med artikel 33 og 34 i Forordning om Databeskyttelse.

Bistand og dokumentation for overholdelse af forpligtelser

Office2go skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning overholdes. Office2go skal endvidere give tilladelse og bidrage til eventuelle revisioner, herunder inspektioner, der foretages af en revisor, som er bemyndiget hertil af Kunden. Office2go skal straks underrette Kunden, hvis Office2go mener, at en anmodning i henhold til ovenstående er i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Office2go bistår Kunden i fornødent og rimeligt omfang ved opfyldelse af Kundens forpligtelser ved behandling af personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, der er omfattet af den indgåede aftale, herunder ved: 1. besvarelse af anmodninger fra de registrerede om udøvelse af disses rettigheder 2. konsekvensanalyser 3. forudgående høringer fra tilsynsmyndighederne.

Bistand og dokumentation for overholdelse af forpligtelser

Office2go må kun gøre brug af en tredjepart til behandlingen af personoplysninger for Kunden (”Underdatabehandler”) i det omfang, dette fremgår af den anførte fortegnelse over underdatabehandlere på Office2gos hjemmeside. Office2gos Underdatabehandlere omfattes af en skriftlig aftale, som pålægger Underdatabehandleren minimum de samme databeskyttelsesforpligtelser og vilkår, som påhviler Office2go i denne Databehandleraftale. Office2go er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af Office2go selv. Se liste over underdatabehandlere

Overførsel til tredjelande og internationale organisationer

Office2go må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i det omfang dette fremgår af nærværende aftale. Overførsel af personoplysninger må i alle tilfælde kun ske i det omfang, det er tilladt ifølge den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Databehandling uden for aftalen

Office2go kan behandle personoplysninger uden for den indgåede aftale i tilfælde, hvor det kræves af EU-retten eller national ret, som Office2go er underlagt. Ved behandling af personoplysninger uden for den indgåede aftale skal Office2go underrette Kunden om årsagen hertil. I så fald skal Office2go dog først, i det omfang det er lovligt, underrette Kunden om et sådant pålæg, og i det omfang det er muligt, give Kunden mulighed for at gøre indsigelser herimod. Ophør Databehandleraftalen i dette afsnit 23 ophører automatisk i forbindelse med den indgåede aftales ophør eller udløb eller på Kundens anmodning. Office2go og dennes Underdatabehandlere sletter ved aftalens ophør alle personoplysninger, som Office2go har behandlet under den indgåede aftale, hvor der ikke i henhold til lovgivningen er forpligtelser til opbevaring. På kundens udtrykkelige anmodning før aftalens ophør eller udløb, skal Office2go og dennes Underdatabehandlere dog tilbagelevere alle personoplysninger, som Office2go har behandlet under denne aftale, til Kunden, i det omfang Kunden ikke allerede er i besiddelse af personoplysningerne og hvor der ikke i henhold til lovgivningen er forpligtelser til opbevaring. Office2go er herefter forpligtet til at slette alle personoplysninger fra Kunden. Kunden kan anmode om fornøden dokumentation for, at dette er sket.

Mere info

Du kan altid ringe eller skrive til Adm. dir. Jacob Holm 24 42 11 32. Eller Jacob@Office2go.dk hvis du har spørgsmål ang. Persondatapolitikken i Office2go.

Følgende virksomheder håndterer data for Office2go ApS.

E-conomic (økonomisystem – opbevaring af kundedata og fakturaer) WebCRM (registrering af kunde data mm) Drobbox (Arkivering af fakturaer) Acehosting (Hosting af webside) WordPress (CMS værktøj til hjemmeside opsætning) WooCommerce (betalinger via website) Yoast SEO (seo optimering) IEX (sammenkøring mellem wordpress og E-conomic) Omniveta A/S (faktura håndtering) Facebook (Målretning i socialt netværk) Firmafon (Leverandør af telefoni) Google (My business, Analytics, AdWords til SEO arbejde) Kaspersky (Leverandør af antivirus program til beskyttelse mod vira og spam) Linkedin (Målretning i socialt netværk) Solution Team (håndtering af software issues og mail konti) Poweår Media Group (håndtering af google adwords og seo optimering) TeamViewer (Software til fjernsupport på computere)